Chris standing up holding his daughter Elva

Dela upp ett arv

Hur fungerar det med arvskifte och hur gör jag?

Arvskifte – dela upp

Nu är det dags för arvskifte, det vill säga dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. När bouppteckningen är registrerad och arvet ska fördelas behövs en arvskifteshandling. Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal som visar vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet.

Hur gör du för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Sparbanken Syd till arvingarna?

Det krävs följande:
 • Bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket.
 • Gör en arvskifteshandling som visar vem som ska ärva vad.
 • Få hjälp att fördela de tillgångar som finns i Sparbanken Syd.

Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan samtliga dödsbodelägare, vilken görs efter att bouppteckningen är gjord och omfattar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Arvet fördelas utifrån arvingarnas önskemål samt arvsregler, eventuellt testamente, gåvobrev och andra relevanta handlingar som kan ha betydelse för fördelningen av arvet.

När alla är överens om hur arvet ska fördelas ska samtliga dödsbodelägare underteckna arvskifteshandlingen.

Om någon dödsbodelägare är omyndig eller företräds av förvaltare/god man måste det göras en skriftlig arvskifteshandling som ska godkännas av överförmyndaren i den kommun som dödsbodelägaren bor i.

Tänk på att om den avlidne var gift så ska det göras en bodelning i samband med arvskiftet. Om den avlidne var sambo så kan det också bli aktuellt med en bodelning om den efterlevande sambon önskar det.

En arvskifteshandling behövs när dödsboet innehåller tillgångar att fördela och det finns mer än en dödsbodelägare. Finns endast en dödsbodelägare går det bra att enbart fylla i den särskilda blanketten för fördelning av arv, som även finns att ladda ner under checklistan lite längre ner på sidan.

Arvet fördelas enligt lag, testamente eller överenskommelse mellan de som ska dela på arvet. När arvskiftet är godkänt och signerat av samtliga dödsbodelägare är det arvskifteshandlingen som används för att till exempel föra över ägandet på en fastighet.

Banken kräver ofta en arvskifteshandling för att kunna avsluta den avlidnes konton och föra över pengar och värdepapper till arvingarna. Finns det endast en dödsbodelägare behövs ingen arvskifteshandling.

En arvskifteshandling behöver inte följa någon särskild mall och den går att skriva på egen hand. Men vi rekommenderar att du som dödsbodelägare tar hjälp av en jurist för att upprätta en arvskifteshandling. Det är ett bindande avtal och det är viktigt att man känner till sina juridiska rättigheter och skyldigheter vid ett arvskifte. Arvsreglerna är komplicerade och vi som bank gör inte en bedömning om arvskiftet är juridiskt korrekt.

Arvskifteshandlingen ska inte registreras någonstans, men är viktig att behålla om det skulle uppstå frågor eller konflikter kring arvet framöver.

Vi samarbetar med Lexly som erbjuder juridiska tjänster online eller med jurist på telefon. Läs mer om Lexly.

Det finns inte någon laglig tidsgräns för när ett arvskifte måste vara genomfört. Men det är vår rekommendation att göra det så snart som möjligt. Så länge dödsboet inte är avslutat måste det deklareras varje år. 

Dessutom får du som är dödsbodelägare hjälp i högst 12 månader efter dödsfallet att betala räkningar och lösa in utbetalningsavier som står i den avlidnes eller i dödsboets namn.

Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska oftast en bodelning göras innan arvet kan fördelas. Om den avlidne i stället var sambo görs en bodelning endast om den efterlevande sambon begär det.

Handlingar att skicka in

 • Vidimerad kopia* av registrerad bouppteckning eller undertecknad dödsboanmälan (samtliga sidor i bouppteckningen, även eventuella bilagor).
 • Fyll i och underteckna blanketten ”Fördelning - utbetalning av arv”. Denna blankett är underlag för bankens hantering när vi betalar ut arvet. Om någon dödsbodelägare är omyndig eller företrädes av förvaltare/god man måste ni dessutom göra en skriftlig arvskifteshandling som ska godkännas av överförmyndaren och vidimerad* kopia ska skickas in.
 • Samtliga dödsbodelägare ska skriva på blanketten ”Fördelning - utbetalning av arv”. Om en eller flera av dödsbodelägarna inte har möjlighet att skriva på så kan de var och en lämna en fullmakt till den som skriver på. Fullmakten ska skickas med i original, använd vår blankett Fullmakt dödsbo. Om den som ger fullmakt är bosatt utomlands är det svårt för oss att på ett säkert sätt kontakta personen för kontroll av fullmakten. Fullmaktsgivaren kan då vända sig till svensk ambassad, svenskt konsulat eller Notarius Publicus i landet. De gör då en kontroll av ID-handling och originalfullmakten samt intygar identiteten genom att stämpla fullmakten och vidimera en kopia av ID-handlingen.
 • I de fall det finns ett lagakraftvunnet** testamente skicka med en vidimerad kopia* (samtliga sidor av testamentet). Om en arvinge inte skickar tillbaka en bekräftelse, ett sk delgivningsbevis, på att hen har tagit del av testamentet måste arvingen delges på annat sätt, t ex genom att en stämningsman överlämnar testamentet.

  * Vidimera betyder att någon skriver sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på kopia och genom det intygar att kopian stämmer med originalet.

  **Testamentet ska vara lagakraftvunnet. Det betyder att testamentet ska ha godkänts skriftligen av samtliga arvingar enligt den registrerade bouppteckningen eller dödsboanmälan. Vanligtvis sker en delgivning av testamente genom att en vidimerad kopia av testamentet skickas till var och en av arvingarna. Respektive arvinge skriver därefter under den vidimerade kopian och intygar att hen har tagit del av testamentet. 

Innan du skickar in handlingarna till banken tänk på:

 • Har dödsboet ett bankfack måste det tömmas och avslutas.
 • Samtliga lån och krediter måste lösas innan arvet kan fördelas.
 • Alla mottagarkonton måste tillhöra dödsbodelägaren. Ska du ta emot fondandelar på fondkonto och/eller ta emot tillgångar inom ett Investeringssparkonto (ISK) måste du ha motsvarande konto i Sparbanken Syd. Har du inte dessa kontotyper och är sedan tidigare kund i Sparbanken Syd, kan du öppna fondkonto och ISK i internetbanken eller skicka ett meddelande i internet- och mobilbanken alternativt ringa Kundcenter. Är du inte kund i banken kan du bli det via här.
 • Övriga mottagarkonton kan överföras till valfri bank/institut.

Skicka in handlingarna.

 • Vi har en central avdelning som hanterar arvskiften för privatpersoner som varit kund i banken. Dödsboets engagemang avslutas och betalas ut vanligtvis inom 3 veckor. När vi utfört uppdraget skickas ett bekräftelsebrev till angiven kontaktperson för dödsboet.

Du skickar blanketten samt bouppteckning och eventuella andra handlingar som testamente och fullmakter till:

Sparbanken Syd
Att: Kundstöd/Arvskifte
Box 252
271 25 Ystad

Läs mer om ta hand om dödsbo