Chris standing up holding his daughter Elva

Har du en idé?

Goda idéer ska förverkligas och inte parkeras i en skrivbordslåda. Välkommen med din ansökan för att kunna förverkliga din dröm.

Ansökan nya projekt

Sparbanken Syds stiftelse ska genom sin verksamhet möjliggöra goda idéer som bidrar till en positiv samhällsutveckling och skapar hållbar tillväxt i vårt samhälle till nytta för nuvarande och kommande generationer. Projekten ska ha sin hemvist inom Sparbanken Syds geografiska verksamhetsområde. I vår policy beskriver vi bland annat om vilka projekt vi beviljar och vilka kriterier och ändamål vi arbetar mot. Policyn hjälper och vägleder till en komplett och väl förberedd ansökan.

Innan du ansöker
 • Allt du behöver veta finns i stiftelsens policy.
 • Du kan skicka in din ansökan under januari, april och oktober.
Så här går det till att ansöka
 1. Stiftelsens ledamöter behandlar din ansökan.
 2. Vi tar kontakt med dig (ansökans avsändare) högst tre veckor efter att ansökningsperioden gått ut.
 3. Ditt projekt ska genomföras senast 6 månader efter att ditt bidrag i stiftelsen har beviljats.
 4. Du rekvirerar ditt bidrag via en rekvisitionsblankett.
 5. Du skickar in din slutredovisning senast två månader efter att ditt projekt slutfördes.
Stiftelsen stödjer bidrag till:

Investeringsprojekt
Projekt inom denna kategori ska tydligt driva tillväxt, vara nytänkande och samtidigt vara till nytta för hela samhället och pågå under en längre period. Vi prioriterar projekt som samverkar med andra aktörer och som ger spinoff-effekter.

Projekt
Inriktningen kan vara inom kultur, idrott eller inom andra intresseföreningar och kan syfta till ett event, konsert, mässa eller liknande. Projektet ska vara tidsbegränsat och ha ett tydligt slutdatum. 

Skolutflykter
Med dessa utflykter vill vi bjuda på natur- historiska eller kulturella upplevelser till besöksmål inom vårt verksamhetsområde.

Priser
Sparbanken Syds stiftelse delar ut priser som går hand i hand med sparbanksidén och främjar tillväxt och samhällsutveckling. De priser som stiftelsen ger till är Ekonomihälsapriset, Framtidssäkrarpriset, Piratenpriset och Kulturpriset.

Rekvirera medlen från oss först när de behövs för det beviljade ändamålet. Vid rekvisition ska projektet vara fullfinansierat. 
Rekvisitionsblankett 
Bidraget sätts in på ett konto i Sparbanken Syd.

Om beviljat projekt inte startas
Bidrag som inte rekvireras sex månader efter beslut, betalas inte ut.

Slutredovisning
Slutredovisning ska skickas in till oss två månader efter avslutat projekt och ska omfatta en ekonomisk redovisning och en redovisning av projektets utfall. 
Till slutredovisningen för bidragsmottagare

Eventuell återbetalning av utbetalda bidrag
 • Projekt som inte startats inom angiven tid.
 • Bidraget har inte använts till avsett ändamål.
 • Projektet inte har slutförts.
 • Medel som överstiger kostnaderna för projektet.
 • Om slutredovisning ej mottagits.
 • Stiftelsens bidrag satsas i projekt som skapar hållbarhet, tillväxt, samhällsnytta, folkbildning och som främjar innovation.
 • Stiftelsen prioriterar projekt som kan ge spinoff-effekter och samverkansprojekt som kan göra andra verksamheter i vår region lönsamma.
 • Stiftelsen prioriterar projekt där det klart framgår syfte och tydligt formulerade mål.
 • Projekten ska ha sin hemvist inom Sparbanken Syds geografiska verksamhetsområde.
 • Om tidigare beviljat bidrag inte slutredovisats, behandlar vanligtvis styrelsen inte någon ny ansökan från samma sökande.
 • Stiftelsens bidrag beviljas inte till löpande verksamhet eller driftskostnader. Vidare beviljas inte heller bidrag till renovering, byggnationer eller resor. Redan påbörjade projekt anses fullfinansierade.

Investeringsprojekt och projekt har ansökningsperioder under januari månad, april månad och oktober månad.

Skolutflykter har ansökningsperiod året runt.

Då du skickar en ansökan till Sparbanken Syds stiftelse registreras dina personuppgifter i vårt online baserade ansökningssystem. Informationen du lämnar till oss behandlas i enlighet med våra riktlinjer för integritet- och sekretess. Sparbanken Syd kan komma att på sin webbplats och annonsering i media, publicera namnen på de sökande som beviljats bidrag. Även belopp och ändamål kan komma att anges. Observera att när ansökan lämnas in, ges samtycke till att en sådan publicering får ske. Samtycke lämnas även till Stiftelsen/Sparbanken Syd att få behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs.      

Om du vill veta mer om Stiftelsen är du välkommen att maila till stiftelse@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se