Chris standing up holding his daughter Elva

Att spara hållbart

Genom medvetna val i ditt sparande kan du bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle.

Vad innebär det att spara hållbart?

För spararna blir det allt viktigare att veta att sparpengarna bidrar till en hållbar utveckling. Vi har stora utmaningar i framtiden som förutsätter att vi styr om vår konsumtion och livsstil till ett sätt som är mer hållbart såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt. Ur ett ekonomiskt perspektiv så omfattar det även vårt sparande, och fondbolagen erbjuder olika sätt att spara hållbart.

EU har även tagit fram regelverk för hur fonders arbete med miljö, samhällsansvar och ägarstyrning (ESG) ska redovisas, både inför att du som investerare väljer att investera i fonden och löpande på årsbasis.

Vad betyder ESG?

ESG är ett vanligt begrepp inom fondförvaltning. Det står för Environment, Social, Governance, dvs. om förvaltaren arbetar med frågor som rör miljöhänsyn, sociala hänsyn (t.ex. frågor kring mänskliga rättigheter och arbetsvillkor) samt ägarstyrning.

Som ett led i ett väl fungerande hållbarhetsarbete tar varje fondbolag ställning till hur deras arbete ska bedrivas i praktiken. Utvecklingen har gått från fonder som utesluter vissa branscher, till ett större fokus på att välja in bolag som bedöms vara förebilder, eller att som aktiv ägare påverka bolag att gå i en önskad riktning. Fonder som specifikt tar hänsyn till hållbarhet och som styr investeringsbeslut tar på sig mer ansvar, till exempel för miljön.

EU:s hållbarhetsregelverk

Det är viktigt att tydligt informera spararna om hur fondens hållbarhetsresultat uppnås. EU har utvecklat ett regelverk som ålägger fondförvaltare att integrera hållbarhetsrisker och ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sin förvaltning, samt ge information om på vilket sätt de ska agera (Disclosureförordningen). Dessutom har EU tagit fram ett ytterligare regelverk som definierar vilka aktiviteter som ett bolag genomför som ska anses vara miljömässigt hållbara (Taxonomiförordningen).

Disclosureförordningen ställer krav på vilka upplysningar som ska lämnas beroende på fondens och fondbolagets ambitionsnivå. Som regel ska alla fondbolag beskriva hur de beaktar miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde. Detta benämns i regelverket som hållbarhetsrisker som förvaltaren ska ta hänsyn till vid val av placeringar i fonden.

Fondförvaltare kan även välja om de vill att deras fonder ska främja miljömässiga eller sociala egenskaper eller ha som huvudsaklig målsättning att endast göra hållbara investeringar och bidra till miljömål eller sociala mål. Fondbolagen kan också ta hänsyn till hur deras placeringar kommer att påverka hållbarhetsfaktorer, såsom klimat- och miljörelaterade faktorer, sociala förhållanden och personalfrågor, negativt. När enskilda fonder på ovan beskrivet sätt gör ansatser för hållbarhet i förvaltningen ska detta framgå av fondernas informationsbroschyrer, årsberättelser och på fondbolagens hemsida.

Vad är skillnaden mellan hållbara och ansvarsfulla investeringar?

”Hållbara investeringar” definieras i Disclosureförordningen och innebär förenklat att de bolag som fonden investerar i bidrar till miljörelaterade eller sociala hållbarhetsmål samtidigt som investeringen inte ska orsaka någon betydande skada för dessa mål och upprätthålla en god ägarstyrning. Hållbara investeringar kan skilja sig åt mellan olika fonder eftersom det inte regleras i detalj vad som till exempel ska vara ett ”miljömål” eller när en investering ska ”bidra” till ett sådant mål. Det är därför viktigt att du som investerare är informerad om hur det aktuella fondbolaget bedömer vad som är en hållbar investering.

Hållbara investeringar som bidrar till ett miljömål kan även vara förenliga med kraven i Taxonomiförordningen som, till skillnad från Disclosureförordningen, uppställer tydliga kriterier för när en investering kan klassas som miljömässigt hållbar.

Ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för ett antal olika metoder som förvaltare använder för att ta miljömässigt och socialt ansvar för sina investeringar. Vanliga verktyg för en fondförvaltare är att använda sig av metoder för exkludering, inkludering och påverkan:

  • Exkludering innebär att fondförvaltaren helt väljer bort bolag som arbetar inom vissa branscher såsom skjutvapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.
  • Inkludering innebär att fondförvaltaren i motsats till exkludering aktivt söker upp och investerar i bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall ofta avgörande för valet av bolag i fonden. En del av dessa fonder har ett speciellt hållbarhetstema, som till exempel vattenteknik eller miljö.
  • Påverkan innebär att fondförvaltaren engagerar sig som ägare och för dialog med bolagen om hur de kan förbättra sitt hållbarhetsarbete. Det kan t.ex. handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i fabrikerna.

Sedan första kvartalet 2022 publicerar Fondbolagens förening en kvartalsöversikt över fondsparandet i Sverige, fördelat på denna klassificering samt typ av fond. Det finns även ett antal verktyg utvecklade för sparare som letar efter hållbara fonder. Om du söker och jämför fonder på Fondbolagens förenings sajt Fondkollen.se visas hållbarhetsinformation. Förutom avkastning, risk och avgifter för respektive fond, visas den s.k. hållbarhetsprofilen och ett hållbarhetsbetyg som är utvecklat av analysföretaget Morningstar. Det finns också t.ex. Svanenmärkta fonder.

Hur sparar man hållbart?

Att investera för hållbar miljö kan handla om att se till att bolagen man sparar i satsar på förnybar energi, rent vatten, miljösmarta bilar och inte bidrar till att regnskog skövlas. Det är också möjligt att välja bort bolag eller fonder inom exempelvis tobak, oljebranschen eller andra fossila bränslen.

Sparbanken Syds agerande enligt Disclosureförordningen

Läs mer om vårt agerande enligt Disclosureförordningen här

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss. Vi finns nära dig för vidare samtal om hållbart sparande.