Att spara hållbart

Genom medvetna val i ditt sparande kan du bidra till att skapa en mer hållbar värld.

Att spara hållbart

Vad innebär det att spara hållbart?

För spararna blir det allt viktigare att veta att sparpengarna bidrar till en hållbar utveckling och för fondbolagen finns det idag flera olika sätt att arbeta med hållbara investeringar. EU har även tagit fram ett regelverk för hur fonders hållbarhetsarbete ska redovisas.

Vi har stora utmaningar i framtiden som förutsätter att vi styr om vår konsumtion och livsstil till ett sätt som är mer hållbart såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt. Ur ett ekonomiskt perspektiv så omfattar det även vårt sparande, och fondbolagen erbjuder olika sätt att spara hållbart.

Hållbara investeringar innebär att fondbolaget verkar för att de bolag som fonden investerar i tar hänsyn till hållbarhet och redovisar sitt arbete för miljö, samhällsansvar och ägarstyrning (ESG). 

Vad betyder ESG?

ESG är ett vanligt begrepp inom fondförvaltning. Det står för Environment, Social, Governance, dvs. om förvaltaren arbetar med frågor som rör miljöhänsyn, sociala hänsyn (frågor kring mänskliga rättigheter och arbetsvillkor) samt ägarstyrning.

Som ett led i ett väl fungerande hållbarhetsarbete tar varje fondbolag ställning till hur det ska bedrivas i praktiken. Utvecklingen har gått från fonder som utesluter vissa branscher, till ett större fokus på att välja in bolag som bedöms vara förebilder, eller att som aktiv ägare påverka bolag att gå i en önskad riktning. Fonder som specifikt tar hänsyn till hållbarhet och som styr investeringsbeslut tar på sig mer ansvar, till exempel för miljön.

EU:s hållbarhetsregelverk

Det är viktigt att tydligt informera spararna om hur fondens hållbarhetsresultat uppnås. EU har utvecklat ett regelverk som ålägger fondförvaltare att integrera hållbarhetsrisker och ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sin förvaltning, samt ge information om hur de ska agera. (disclosureförordningen). Dessutom har EU tagit fram ett regelverk som definierar vad som ska anses vara hållbart eller "grönt" (den s k taxonomi).

Sedan mars 2021 ska fonder klassificeras enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (”disclosureförordningen”). Som regel ska fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper klassificeras i artikel 8 ("ljusgröna"). Fonder som är inriktade på hållbara investeringar ska klassificeras som artikel 9 ("mörkgröna"). Sedan första kvartalet 2022 publicerar Fondbolagens förening en kvartalsöversikt över fondsparandet i Sverige, fördelat på denna klassificering samt typ av fond.

Vad menas med hållbarhet fonder?

Hållbara fonder och ansvarsfulla investeringar handlar om att verka för att företag bakom de värdepapper fonden investerar i tar hänsyn till hållbarhet, och redovisar sitt arbete för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.

Vad är en hållbar investering?

Hållbara, eller ansvarsfulla investeringar, är ett samlingsnamn för ett antal olika metoder som investerare använder för att ta miljömässigt och socialt ansvar för sina investeringar. Vanliga metoder i fonders hållbarhetsarbete:

  • Fonden väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor.Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av bolag i fonden. En del av dessa fonder har ett speciellt hållbarhetstema, som till exempel vattenteknik eller miljö.
  • Fonden väljer bort vissa bolag. Han kan t.ex. inklusive uttag från företag inom vissa sektorer som skjutvapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.
  • Fonden använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan t.ex. handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i fabrikerna.

Det är viktigt att underlätta för spararna genom att ge tydlig information om hur hållbarhetsarbetet bedrivs. Hållbarhetsinformation ska alltid finnas med i fondens årsredovisning och informationsmaterial.

Det finns ett antal verktyg utvecklade för sparare som letar efter hållbara fonder. Om du söker och jämför fonder på Fondbolagens förenings sajt Fondkollen.se visas hållbarhetsinformation. Förutom avkastning, risk och avgifter för respektive fond, visas den s.k. hållbarhetsprofilenoch ett hållbarhetsbetyg som är utvecklat av analysföretaget Morningstar. Det finns också t.ex. Svanenmärkta fonder.

Hur sparar man hållbart?

Att investera för hållbar miljö kan handla om att se till att bolagen man sparar i satsar på förnybar energi, rent vatten, miljösmarta bilar och inte bidrar till att regnskog skövlas. Det är också möjligt att välja bort bolag eller fonder inom exempelvis tobak, oljebranschen eller andra fossila bränslen. Hos oss på Sparbanken Syd är detta enkelt genom att du kan välja våra gröna fonder för ditt sparande.

Vill du veta mer – hör av dig till oss. Vi finns nära dig för vidare samtal om hållbart sparande.