Minskat sparande och försämrat välmående bland skåningar

– ett resultat av det tuffa ekonomiska läget

Inflationen har bitit sig fast i svensk ekonomi och många hushåll har en ekonomisk utmaning varje månad. Årets EkonomihälsaIndex från Sparbanken Syd visar att andelen som dragit ned, eller helt slutat spara pengar har ökat till att omfatta tre av tio skåningar. Nästan lika många svarar att det ekonomiska läget har påverkat deras mående negativt.

Det förändrade ekonomiska läget lämnar tydligt avtryck på både våra konsumtionsmönster och välmående. Det visar årets EkonomihälsaIndex som undersökningsföretaget Demoskop gjort på uppdrag av Sparbanken Syd. Av de 1 650 slumpmässigt valda skånska respondenterna svarade nära hälften, 46 procent, att de i stor utsträckning gjort förändringar i vardagsekonomin på grund av det ekonomiska läget. Av dem är det tre av tio, 31 procent, som säger att de har minskat eller slutat spara pengar. Det är fler än i jämförelse mot fjolårets undersökning då 24 procent hade minskat- eller slutat spara. Vidare visar årets undersökning att 29 procent upplever att det ekonomiska läget påverkar ens mående negativt. Det är fler kvinnor, 36 procent än män, 23 procent, som upplever att det ekonomiska läget påverkar deras mående negativt.

För att hantera kostnadsökningarna har fler dragit ner konsumtionen jämfört med fjolårets undersökning. Fler än fyra av tio, 46 procent, har undvikit större, planerat inköp som en resa eller bil. Förra året svarade 39 procent av skåningarna att de avstått från stora inköp.
- Det är en ekonomiskt besvärlig tid för många hushåll och allt fler tvingas till tuffa val i vardagen. I årets undersökning finns både glädjebesked och varningsflaggor. Tryggheten kring den egna ekonomin är alltjämt relativt hög och många gör medvetna prioriteringar för att minska sina utgifter. Tyvärr ser vi också att många använder sitt sparande för att få ekonomin att gå ihop, säger Henrietta Hansson, vd på Sparbanken Syd.

Fastän hela 40 procent av skåningarna har tagit av sitt sparkapital för att klara vardagsekonomin svarar drygt hälften, 53 procent, att de är ganska trygga med sin ekonomi och 28 procent att de är mycket trygga. Det är siffror som varit bestående under de senaste tre åren. Samtidigt ger många ett dystert besked om utvecklingen framåt. Fler än var fjärde, 28 procent, tror att deras privatekonomiska situation kommer förändras negativt i år.

Detta har skåningarna förändrat i sin vardagsekonomi:

  • Minskad materiell konsumtion - kläder och prylar (77 %)
  • Börjat köpa billigare mat (77 %)
  • Färre nöjen (76 %)
  • Ransonerat elanvändning (49 %)
  • Stoppat eller minskat sparande (31 %)
  • Kör bil mer sällan (28 %)
  • Köpt mer begagnade varor (27 %)
  • Börjat spara eller ökat mitt sparande (19 %)
  • Förändrat mitt sätt att spara till sparande med mindre risk (13 %)
  • Sålt aktier/fonder (10 %)

Se hela EkonomihälsaIndexet här