Investerarskyddet

Investerarskyddet träder in när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att en kund inte kan få ut sina värdepapper. Enligt lagen om investerarskydd har kunden rätt till ersättning för förlorade tillgångar med sammanlagt högst 250 000 kronor per kund och institut. Eftersom Sparbanken Syd håller kundernas värdepapper åtskilda från bankens tillgångar får kunden ut dem i händelse av en konkurs. Skyddet omfattar de värdepapper och pengar som banken hanterar när det utför så kallade investeringstjänster åt kunder.  Kundens ersättning beräknas på det marknadsvärde som de aktuella värdepappren hade vid konkurstillfället.

Om flera personer har en gemensam depå får varje person maximalt 250 000 kronor i ersättning. Investerarskyddet gäller för alla kunder, såväl privatpersoner (inklusive omyndiga) som företag och andra juridiska personer (till exempel dödsbon).

Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.

Vilka tillgångar omfattas av investerarskyddet?

Investerarskyddet omfattar alla typer av värdepapper såsom t.ex. aktier, obligationer och strukturerade produkter. För fondandelar gäller investerarskyddet om andelarna är förvaltarregistrerade.

Vilka tillgångar omfattas inte av investerarskyddet?

Pengar på inlåningskonto omfattas normalt av insättningsgarantin.
Det individuella pensionssparandet (IPS) omfattas inte av investerarskyddet.

Ytterligare information hos Riksgälden