Insättningsgarantin

Konton i Sparbanken Syd omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du har rätt till ersättning för din sammanlagda kontohållning med högst 1 050 000 kronor. 

Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för dig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan du få ersättning med högst 5 miljoner kronor för insatta pengar som hänför sig till särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning.

Information om insättningsgarantin - 
Grundläggande information om skydd för insättningar

Insättningar på Sparbanken Syd skyddas av:
Riksgälden (1)

Skyddets begränsning:
1 050 000 SEK per insättare per kreditinstitut (2)

Vem gäller garantin?
Insättningsgarantin gäller för alla privatpersoner, även omyndiga, samt företag och andra juridiska personer, till exempel dödsbon. Finansiella institut, landsting, kommuner och statliga myndigheter kan dock inte få ersättning.

Om du har fler insättningar hos samma kreditinstitut:
Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 1 050 000 SEK (2).

Om du har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer:
Gränsen på 1 050 000 SEK gäller för varje insättare separat (3).

Ersättningsperiod om kreditinstitutet fallerar:
7 arbetsdagar (4)

Valuta:
Ersättning ges i SEK

Kontakt:
Kontaktuppgifter till Riksgälden: Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm Telefonnummer +46 8 613 45 00 Mail riksgalden@remove-this.riksgalden.remove-this.se

Ytterligare information:
www.riksgalden.se/sv/insattningsgarantin

Ytterligare information (gäller allt nedan eller delar delar därav)

(1) System som ansvarar för skyddet av din insättning.
Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Om insolvens uppstår kommer dina insättningar att återbetalas med upp till 1 050 000 SEK av insättningsgarantisystemet.

(2) Allmän begränsning för skyddet
Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättarna få återbetalning via ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning täcker maximalt 1 050 000 SEK per kreditinstitut. Detta innebär att alla insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivån. Om en insättare till exempel har ett sparkonto med 1 000 000 SEK och ett lönekonto med 60 000 SEK kommer insättaren enbart att ersättas med 1 050 000 SEK.

(3) Begränsning för gemensamma konton
Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 1 050 000 SEK för varje insättare. Insättningar till ett konto som disponeras av två eller flera personer som är medlemmar i ett bolag, en sammanslutning eller en gruppering av liknande natur som inte är en juridisk person, kan läggas samman och behandlas som om de hade gjorts av en enda insättare vid beräkningen av gränsen på 1 050 000 SEK. I vissa fall skyddas insättningar utöver 1 050 000 SEK. 

(4) Återbetalning
Ansvarigt insättningsgarantisystem är Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm Telefonnummer +46 8 613 45 00 riksgalden@riksgalden.se www.riksgalden.se. Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insättningar (med upp till 1 050 000 SEK) senast inom 7 arbetsdagar.

Om du inte erhållit någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information fås på www.riksgalden.se

Annan viktig information
Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insättningsgarantisystem. Undantag för vissa insättningar anges på det ansvariga insättningsgarantisystemets webbplats. På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är garanterade. Individuellt Pensionssparande (IPS) omfattas inte av insättningsgarantin.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.