Distansavtalslagen

När du köper banktjänster på distans

Med distansavtal menas avtal som ingås t.ex. via internet, via Telefonbanken eller genom svar på brevutskick/annons och där banken/bankens ombud aldrig möter dig som kund ”öga mot öga” innan avtalet ingås. Distansavtalslagen ger kunder som köper finansiella tjänster på distans ångerrätt, dvs de kan frånträda affären i förtid.

Om ångerrätt

När du vill frånträda avtalet

 • Du som kund har enligt huvudregeln rätt att utan särskild kostnad frånträda distansavtalet.
 • Ångerfristen är 14 dagar från den dag då avtalet ingicks.
 • Banken har rätt att kräva betalt för den del av den finansiella tjänsten som har tillhandahållits när ångerrätten utnyttjas.
 • Banken får kräva avtalsenlig ränta för kredit ända fram till dess att du som kund återbetalar lånebeloppet.
Undantag från ångerrätten

Ångerrätten gäller inte för distansavtal där den finansiella tjänstens eller det finansiella instrumentets pris beror på sådana svängningar på finansmarknaden som banken inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen. Därmed undantas flertalet tjänster med anknytning till följande:

 • Utländsk valuta.
 • Penningmarknadsinstrument.
 • Noterade värdepapper.
 • Andelar i fondföretag.
 • Terminskontrakt.
 • Framtida räntesäkringsavtal.
 • Ränte-, valuta- och aktieswappar.
 • Köp- och säljoptioner avseende instrument som anges ovan inklusive valuta- och ränteoptioner.
 • Ångerrätten gäller inte för enskilda tjänster/transaktioner eller motsvarande som utförs under produktavtalet.
Fler undantag

Från ångerrätten undantas dessutom kredit med panträtt i fastighet, tomträtt eller bostadsrätt, men här har du som kund istället liksom tidigare möjlighet att lösa krediten i förtid enligt konsumentkreditlagen. För andra krediter såsom blancokrediter, borgenslån, värdepapperskrediter m m gäller däremot ångerrätten.