Chris standing up holding his daughter Elva

Att känna sin kund

Alla banker är enligt lag skyldiga att ställa frågor. Skälet är ”Lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism” som gäller i alla EU-länder.

Kundkännedom

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Sparbanken Syd är en verksamhet som står under Finansinpektionens tillsyn. För oss innebär detta en skyldighet att följa lagstiftningens omfattande krav på oss att vidta åtgärder för att minska risken att verksamheten utnyttjas för penningtvätt- och terrorfinansiering.

Varför behöver vi ställa frågor?
Grunden till de åtgärder vi måste vidta i vårt verksamhetsutövande återfinns i Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I korthet innebär den att alla banker måste ha en god kännedom om sina kunder och deras affärer så att varken kunder eller bank utnyttjas i penningtvättssyfte. Vi ställer därför ett antal frågor om dig som kund så att vi kan tillvarata dina ekonomiska intressen, samtidigt som vi tar vårt samhällsansvar. Vi ställer frågor till alla kunder och svaren behandlas alltid inom ramen för banksekretessen samt GDPR.

Vad frågar vi om?
För dig som är privatkund handlar frågorna exempelvis om vilka insättningar som förväntas på dina konton, om du tänker skicka pengar till utlandet samt var du har din skatterättsliga hemvist.
För dig som är företagskund handlar frågorna exempelvis om vem som företräder företaget, vem som är verklig huvudman samt hur företagets kontrollstruktur ser ut. Även för företagskunderna är frågorna om insättningar i banken, om företaget ska skicka pengar till utlandet samt den skatterättsliga hemvisten, aktuell.

Vid utförandet av en viss transaktion, exempelvis en betalning till utlandet eller insättning av kontanter, kan ytterligare information krävas. Det kan gälla transaktioner som uppfattas som ovanliga eller som vi på banken måste förstå bakgrunden till. Vi är alltid skyldiga att fråga dig om syftet med transaktionen, var pengarna kommer ifrån eller vad de ska användas till. I vissa fall kan banken även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.

Vad händer om du inte svarar?
Om vi inte får in den informationen vi frågar efter får vi enligt lag inte utföra en viss transaktion eller tillhandahålla en viss tjänst. I vissa fall behöver vi vidta ytterligare åtgärder. Det kan till exempel innebära att ditt konto eller banktjänster spärras. Om vi inte kan få kontakt med dig för att följa upp vår affärsrelation, kan uppsägning av konto med tillhörande tjänster bli aktuellt.

Hur lämnar jag eller företaget svar på frågorna ni ställer?
För att svara på kundkännedom relaterat till dig som privatkund eller förmyndare till minderårig privatkund.
För att svara på kundkännedom relaterat till dig som företagskund.
För att svara på kundkännedom relaterat till dig som föreningskund.

Behöver du hjälp eller vägledning?
Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor. Ring vårt Kundcenter på tel 0411-82 20 00.

Mer information om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Svenska bankföreningen – Därför måste banken ställa frågor
Finansinspektionen