Slutredovisning bidragsmottagare

Slutredovisning bidragsmottagare

Slutredovisningen ska skickas in senast två månader efter projektets genomförande.

Genom insändande av denna rapport intygar jag att bidraget till fullo använts till genomförandet av detta projekt och inte finansierat andra kostnader hos mottagaren.

Dina personliga uppgifter är skyddade. Du kan känna dig helt trygg med att den personliga information som du uppger i en intresseanmälan aldrig når någon utomstående. All information skyddas genom kryptering när den skickas till Sparbanken Syd.