Kundskydd betalningar

De rättigheter du har som kund är grundat i lagstiftningen. 
Läs mer om:
  • De viktigaste förändringarna med den nya Betaltjänstlagen.
  • Betalningsinitieringstjänster - tjänster för att göra betalningar.
  • Kontoinformationstjänster – tjänster för att samla kontoinformation.
  • Ditt avtal med tredjepartsaktörer.
  • Obehöriga transaktioner.
  • Rätten till ett betalkonto och där tillhörande tjänster.
  • Nya informationskrav. 
De viktigaste förändringarna med den nya Betaltjänstlagen

Den nya Betaltjänstlagen i Sverige i enlighet med EU:s direktiv PSD2, innebär i stora drag att du får lättare att hantera dina betalningar både inom Sverige och i övriga Europa, konsumentskyddet förbättras vid betalningar samtidigt som man ökar kundnyttan och stärker konkurrensen.

De största förändringarna i den nya Betaltjänstlagen är att den utökas till att omfatta nya typer av tjänster för att betala och att få kontoinformation, så kallade betalningsinitieringstjänster respektive kontoinformationstjänster. Företag som erbjuder tjänster för betalningsinitiering och kontoinformation har vi valt att benämna tredjepartsaktörer. Betaltjänstlagen uppdateras även med nya regler kring informationskrav i samband med kontoöppning, utskick av årliga standardiserade avgiftsredovisningar, samt rätten för alla medborgare inom EU att öppna ett betalkonto med där tillhörande tjänster.

Betalningsinitieringstjänster - tjänster för att göra betalningar

Tjänster för att initiera en betalning kan tillhandahållas av en annan aktör än den bank som du har betalkonto hos. Till exempel kan en e-näthandlare erbjuda dig att göra betalningar via en så kallad tredjepartsaktör som lägger upp (initierar) betalningen från ditt betalkonto i banken. Väljer du att betala via en sådan tjänst godkänner du i betalningsögonblicket att tredjepartsaktören får tillgång till ditt betalkonto i banken för att lägga upp (initiera) betalningen som vi som bank sedan genomför.

Kontoinformationstjänster – tjänster för att samla kontoinformation

Det finns också tredjepartsaktörer som, till exempel på internet eller i en app i mobilen , samlar in och sammanställer information från bankkunders betalkonton. Med en kontoinformationstjänst online kan du välja att via ett sådant företag få sammanställd information om dina betalkonton som du har i en eller flera banker.

Avtal med tredjepartsaktörer

För att en tredjepartsaktör ska få tillhandahålla tjänster för att genomföra betalningar eller ge kontoinformation genom att få tillgång till dina bankkonton, kräver den nya Betaltjänstlagen att företaget har tillstånd av eller registrerats hos Finansinspektionen eller en motsvarande myndighet inom EU/EES.

Om du vill använda en tredjepartsaktör för att betala eller för en kontoinformationstjänst ingår du ett avtal direkt med denna. Ditt medgivande till att använda tjänsterna krävs alltid enligt den nya lagen. Om du har godkänt att använda en tredjepartsaktör delar banken din kontoinformation med detta företag, det vill säga banken lämnar ut din kontoinformation till detta företag. Du bör vara medveten om att information om dina konton lämnas till de tredjepartsaktörer du har valt att nyttja och att din bank inte längre har kontroll över eller ansvar för hur informationen används. Du kan använda dig av bankens säkerhetslösningar, till exempel BankID när du använder dessa tjänster. 

Om du inte vill använda dig av de tjänster för initiering av betalningar och kontoinformation som vi beskriver ovan kan du fortsätta att utföra dina bankärenden precis som vanligt och berörs inte av de nya lagbestämmelserna om tredjepartsaktörer.

Obehöriga transaktioner

Den nya Betaltjänstlagen reglerar och sänker din självrisk vid obehöriga transaktioner från 1200 kronor till 400 kronor.

Ditt ansvar för obehöriga transaktioner är oförändrat, högst 12 000 kr, om en sådan har kunnat genomföras till följd av att du genom grov oaktsamhet brutit mot villkoren för hur du ska hantera ditt kort eller annat betalningsinstrument.

Om du har hanterat ditt kort eller annat betalningsinstrument på enligt lagen ett ”särskilt klandervärt sätt”, ansvarar du för hela den obehöriga transaktionen.

Om en betalning blivit felaktigt genomförd eller om en obehörig transaktion gjorts från ditt konto ska du reklamera felet till banken, detta gäller även om du använt dig av en tjänst för initiering av betalningen från en tredjepartsaktör. Banken kommer att utreda och återbetala beloppet så fort som möjligt. I vissa fall betalar banken tillbaka beloppet trots att bankens utredning av transaktionen inte är färdig. Om utredningen sedan visar att du inte hade rätt att få tillbaka hela beloppet får banken dra det belopp du inte haft rätt till från ditt konto.

Rätten till ett betalkonto och där tillhörande tjänster

Konsumenter bosatta i EU/EES har rätt till betalkonto med grundläggande betaltjänster som underlättar vardagen, såsom debetkort, möjlighet att göra överföringar och betalningar via internetbank.

Rätten att neka öppning av ett konto

Vid vissa tillfällen har banken rätt att avslå din ansökan om att öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner. Om du nekas möjligheten att öppna ett konto kommer banken omedelbart att meddela dig om beslutet, allra senast inom 10 dagar. Underrättelsen sker skriftligt och är kostnadsfri för dig som konsument. Om möjligt kommer även skälen för beslutet att framgå. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att begära omprövning av beslutet hos bankens Kundombudsman. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på sidan Om du inte är nöjd.

Nya informationkrav

När ett betalkonto öppnas ska banken ge dig som kund en standardiserad avgiftsredovisning. Finansinspektionen har, med utgångspunkt i EU:s lista, beslutat om vilka tjänster som ska ingå i den svenska avgiftsinformationen som bankerna ska tillhandahålla vid öppnande av konto. Minst en gång per år kommer en standardiserad sammanställning över betalade avgifter tillhandahållas dig som kund från den sista oktober 2018.

Broschyr – Detta är dina rättigheter när du gör betalningar i Europa

Brochure – Your rights when making payments in Europe

En betaltjänstleverantör som tillhandahåller betalkonton enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, ska från och med den 31 oktober 2018 lämna uppgifter till Finansinspektionen, i enlighet med 6 kap. 6 §, FFFS 2018:4 om den lägsta avgift som leverantören erbjuder alla konsumenter för de tjänster som framgår av nedanstående förteckning. Uppgifterna som lämnas in kommer att ligga till grund för en webbplats för jämförelse av betaltjänstleverantörers avgifter.

Förteckningen har tagits fram i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU (betalkontodirektivet) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/32 och gäller från och med den 31 oktober 2018. Förteckningen kommer att ses över vart fjärde år i enlighet med artikel 3.6 betalkontodirektivet.

⇒ Lyssna på Förteckning över de mest representativa betaltjänsterna (mp3-fil)

Term Definition Sparbanken Syds namn på tjänsten
Tillhandahållande av konto Kontohållaren tillhandahåller kontot för användning av konsumenten. Barnsparkonto, E-sparkonto, Private Banking konto, Privatkonto, Privatkonto Familj E, Privatkonto Familj G, Privatkonto Student, Privatkonto Ung, Servicekonto, Specialinlåning, Valutakonto Privat, Österlenkonto
Betalning, giro På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av girotjänst. Plusgirobetalning, Bankgirobetalning
Betalning, giro med kuverttjänst På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro och kuverttjänst. Sparbanksgiro
Betalning, Swish På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av Swish. Swish
Betalning, till samma bank, SEK-konto På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank. Överföring till konto i Sparbanken Syd
Betalning, till annan bank, SEK-konto På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank. Överföring till konto i annan bank
Stående överföring till konto i Sparbanken Syd På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank. Stående överföring till konto i samma bank
Stående överföring, till konto i annan bank På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank. Stående överföring till konto i annan bank
Betalning, internationell överföring, SEPA-betalning På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land genom SEPA-betalning. Internationell överföring, SEPA-betalning i Euro
Betalning, internationell överföring, icke-SEPAbetalning På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land utan att använda sig av SEPA-betalning Internationell överföring, icke SEPA-betalning samt EU betalning i SEK
Tillhandahållande av debetkort Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens konto. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto. Bankkort Visa Bankkort, Visa Online
Kontantuttag Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto. Kontantuttag i Sverige
Kontantuttag utomlands Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto i utlandet. Kontantuttag utomlands
Betalning, debetkort utomlands På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto när konsumenten använder sig av ett Debetkort utomlands. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto. Valutaväxlingspåslag vid köp och kontantuttag utomlands