Projekt för skolan

Elever i låg-, mellan och högstadiet har möjlighet att ansöka om bidrag.

Sök bidrag för positiva inslag i skolarbetet eller för en naturutflykt för årskurs 3.

Skolprojekt

Sparbanken Syds Stiftelse har möjlighet att dela ut bidrag till kommunala och fristående skolor i bankens verksamhetsområde på låg, mellan- och högstadienivå. Här kan ni ansöka om bidrag för projekt som är ämnade till att vara ett positivt inslag för eleverna i skolarbetet och med målsättningen att främja en positiv, sund och aktiv livsstil.

Det finns också möjlighet att för årskurs 3 ansöka om en naturutflykt under vårterminen till Arboretet i Kivik eller under höstterminen till Stenshuvuds Nationalpark .

Tänk på att utflykten till Stenshuvuds Nationalpark görs på höstterminen i årskurs 3 och måste därför sökas under våren i årskurs 2.

Positiva inslag i skolarbetet

Sparbanken Syds Stiftelse har möjlighet att dela ut bidrag till kommunala och fristående skolor i bankens verksamhetsområde på låg-, mellan- och högstadienivå. Bidragen är ämnade till att vara ett positivt inslag för eleverna i skolarbetet och målsättningen är att främja en positiv, sund och aktiv livsstil.

Anvisningar och villkor
 • Bidrag kan sökas av kommunala och fristående skolor inom bankens verksamhetsområde.
 • Projektet ska ha som målsättning att främja en positiv, sund och aktiv livsstil, t ex att motverka användning av droger, förhindra mobbning, våld och skadegörelse i skola och samhälle, motverka utanförskap, främlingsfientlighet och rasism samt värna om miljön. Det kan även avse projekt inom hälsa, motion och kostvanor.
 • Bidrag kan sökas av skola, årskurs eller enskild klass.
 • Bidragens storlek varierar mellan 5 000 kr och 10 000 kr.
 • Det ska i ansökan klart framgå syfte och tydligt formulerade mål samt tidsplan för projektet (start- och slutdatum).
 • I ansökan vill vi också ha en noggrann specificerad kostnadskalkyl.
 • Bidrag beviljas inte till redan påbörjade projekt.
 • Bidrag beviljas inte till skolresor.
 • Styrelsens beslut kan ej överklagas och beslut motiveras inte.
Ansökan
 • 1 april – 30 april (avser HT) och
 • 1 oktober – 31 oktober (avser VT)

Beslut lämnas via e-post senast en månad efter ansökningsperiodens slut.
Observera att endast ansökningar via vårt ansökningssystem behandlas.

Fakta

Utbetalning av beviljat bidrag
Rekvirera medlen från oss först när de behövs för det beviljade ändamålet.
Vid rekvisition ska projektet vara fullfinansierat.
Rekvisitionsblankett
Bidraget sätts in på ett konto i Sparbanken Syd.

Om beviljat projekt inte startas

Bidrag som inte rekvireras sex månader efter beslut, betalas inte ut.

Slutredovisning

Slutredovisning ska skickas in till oss två månader efter avslutat projekt och ska omfatta en ekonomisk redovisning och en redovisning av projektets utfall.
Till slutredovisning för positiva inslag i skolarbetet

Eventuell återbetalning av utbetalda bidrag
 • Projekt som inte startats inom angiven tid.
 • Bidraget har inte använts till avsett ändamål.
 • Projektet inte har slutförts.
 • Medel som överstiger kostnaderna för projektet.
 • Om slutredovisning ej mottagits.
Behandling av personuppgifter och publicering

Då du skickar en ansökan till Sparbanken Syds stiftelse registreras dina personuppgifter i vårt on-line baserade ansökningssystem. Informationen du lämnar till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Sparbanken Syd kan komma att på sina webbplatser och annonsering i media, publicera namnen på de sökande som beviljats bidrag. Även belopp och ändamål kan komma att anges. Observera att när ansökan lämnas in, ges samtycke till att en sådan publicering får ske. Samtycke lämnas även till Stiftelsen/Sparbanken Syd att få behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs.

Kontakt

Om du vill veta mer om Stiftelsen är du välkommen att kontakta:
Eva Löwgren, verkställande tjänsteman
E-post: stiftelse@sparbankensyd.se
Telefon: 0411-82 21 20

Ansök här

Naturutflykt för årskurs 3

Sparbanken Syd och Sparbanken Syds stiftelse arbetar gärna med frågor som rör hållbart och ekologiskt tänkande. Vi vill på ett positivt sätt vara en viktig faktor i regionens utveckling samt bidra till ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer.

Besök i Stenshuvuds nationpark och i Kiviks Esperöd arboretet

Vi erbjuder en dagstur för skolklasser, max 5 klasser/termin, att antingen under höstterminen besöka Stenshuvuds nationalpark eller att under vårterminen besöka Kiviks Esperöds arboretet i Kivik. Stiftelsen står för klassens bussresa samt att eleverna kommer att bli omhändertagna och guidade i Stenshuvuds nationalpark och i Kiviks Esperöd arboretet. Beräknad tid för besöket är 2 timmar.

I Stenshuvuds nationalpark kan eleverna bl a få möjlighet att lära sig om allemansrätten, biologisk mångfald, växter och djur och i arboretet blir eleverna guidade genom de 3000 olika sorters träd från hela världen som finns i parken.

Viktigt att veta

Ansökan för höstterminen görs under april och för vårterminen under oktober.
OBS! Ansökningar till Stenshuvuds nationalpark måste göras på VT i årskurs 2!

Klasser med blandade årskurser kan också söka bidrag.

Innan du lämnar in en ansökan måste du ta del av nedanstående "Anvisningar och villkor” samt ”Fakta”.

Anvisningar och villkor
 • Bidrag kan sökas av kommunala och fristående skolor inom bankens verksamhetsområde.
 • Elevantalet bör ej överstiga 30 st per klass. Om klassens elever är fler än 20 elever måste minst 2 pedagoger medfölja.
 • Maximalt 5 bidrag per år delas ut för besök i Stenshuvuds nationalpark. Ansökan görs i april. Stenshuvuds nationalpark tar emot elever under september och oktober. Om bidrag beviljas bokar klassläraren själv datum och tid med Stenshuvuds nationalpark samt bokar bussresa hos anvisat bussbolag.
 • Motivera varför din klass ska få möjlighet till naturupplevelsen. 
 • Formulera klassens mål och syfte med besöket.
 • Ange antalet elever.
 • Sparbanken Syds åtagande är begränsat till att bekosta bussresa och guidning. Det åligger respektive skola att själv stå för försäkringar, för sina elever/lärare, då det gäller skolutflykter.
 • Styrelsens beslut kan ej överklagas och beslut motiveras inte.
Ansökan

Ansökan kan göras under nedan period

 • 1 april – 30 april (avser HT)
 • 1 oktober – 31 oktober (avser VT)

Beslut lämnas via e-post senast en månad efter ansökningsperiodens slut.
Observera att endast ansökningar via vårt ansökningssystem behandlas.

Fakta

Redovisning
Vi önskar en redovisning senast två månader efter utflykten.
Till redovisning för naturutflykt för årskurs 3

Behandling av personuppgifter och publicering
Då du skickar en ansökan till Sparbanken Syds stiftelse registreras dina personuppgifter i vårt on-line baserade ansökningssystem. Informationen du lämnar till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Sparbanken Syd kan komma att på sina webbplatser och annonsering i media, publicera namnen på de sökande som beviljats bidrag. Även belopp och ändamål kan komma att anges. Observera att när ansökan lämnas in, ges samtycke till att en sådan publicering får ske. Samtycke lämnas även till Stiftelsen/Sparbanken Syd att få behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs.

Kontakt

Om du vill veta mer om Stiftelsen är du välkommen att kontakta:
Eva Löwgren, verkställande tjänsteman
E-post: stiftelsen@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se
Telefon: 0411-82 21 20

Stenshuvuds nationalpark - Välkommen till Stenshuvuds nationalpark!

Stenshuvuds nationalpark bildades 1986 och ligger på Österlen i sydöstra Skåne. Nationalparken är 400 hektar varav cirka 80 hektar är hav. Själva berget Stenshuvud består av tre toppar varav den norra är den högsta med sina 97 meter över havet. Området är till stora delar skogsbeklätt med avenbok som dominerande trädslag. Äldre vidkroniga träd som bok och ek står kvar från tiden då området betades. Idag går betesdjur åter i nationalparken och håller landskapet öppet.

Inom nationalparken finns många olika naturtyper vilket ger en artrik flora och fauna. Här finns sandhed, kalkfuktäng, klippkust och vacker sandstrand.

Nedanför berget på västra sidan finns mossen och alkärret. Nationalparken har en rik flora med några rariteter som smultronfingerört, glansbräken, sandnejlika, backsippa och hedblomster. Dessutom finns det ett rikt djurliv, allt från rådjur till hasselmöss.

Eleverna blir omhändertagna av nationalparkens naturguider och de, tillsammans med klassens lärare, har möjlighet att själva utforma programmet till det 2 timmar långa besöket.

Klassen får dessutom möjlighet att besöka nationalparkens leder, naturum, uteklassrum samt att utnyttja Nationalparkens grillplats. 

Förslag till klassens program:

 • Genomgång av olika naturtyper.
 • Leta efter småkryp som finns i nationalparken.
 • Prata om allemansrätten.
 • Studera olika växter i nationalparken.
 • Plaster i naturen. Hur djuren skadas av plast.
 • Geologi. Berget består av porfyrisk granit.

Läs mer om Stenshuvuds nationalpark här

Välkomna med er ansökan!

Arboretet - Välkommen till Kiviks Esperöds Arboretet!

I denna fantastiska trädsamling kommer eleverna att få en guidad visning, som tar ca 2 timmar. Vad man dock bör tänka på när man besöker trädgården, är att man ej får ta med växtmaterial såsom plantor, frön, kottar mm.

Historik
Arboretet är en berömd samling exotiska träd som anlades av ryttmästare Albert Wallis 1922. När han dog 1925 hade han planterad cirka 3 000 träd! Hustrun Elsa Wallis fortsatte utveckla arboretet under närmare 25 år efter makens död. Därefter har olika ideella krafter i olika tider bidragit till att arboretet kunnat bevaras. Det finns 40.000 kvm att ströva runt i. Nuvarande ägaren tillträdde 1985 och arboretet sköts av en ideell förening.

I Arboretet finns mycket att upptäcka och väldigt många sevärda träd från hela världen. Här finns t ex en ovanlig Mandaringran, som var kejsardynastiens heliga träd i Kina, ett Mammutträd, som kan bli mycket omfångsrikt och över 3 000 år gammalt, en Jeffreytall, med stora kottar som kan väga upp till 5 hg, en Oregongran, som är Arboretets högsta träd, 28 m högt och en omkrets på över 2,5 m samt en 500 år gammal Skogsek, som är Skånes största ek med ett stamomfång på nästa 9 meter. Forskare menar att en ek växer i 300 år, lever i 300 år och dör i 300 år. Skogseken i Arboretet växer fortfarande.

Arboretet är också känt för sina magnolior och Junimagnolian är en av Arboretets stora sevärdheter, den blommar med ca 20 cm stora väldoftande blommor i juni.

Det blir en stor upplevelse för eleverna att vandra runt i denna sagolika trädsamling, man kan gissa höjden på träden, titta och känna på stora och små kottar, lyssna till de susande jättelika trädkronorna, dofta på barrträd, magnolior, ramslök mm, lyssna på fågelkvitter och hålla utkik efter andra djur som också besöker denna ovanliga trädgård.

Läs mer om Arboretet: www.kiviksesperodarboretet.se

Välkomna med er ansökan!