Hållbar tillväxt och utveckling

Stiftelsen möjliggör satsningar till näringsliv, kultur och samhällsutvecklande ändamål. Vi gör det genom att se positivt på bidrag till goda idéer i vårt verksamhetsområde för att stimulera samhällsengagemang samt satsningar att skapa hållbar tillväxt och utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt.

Anvisningar och villkor
 • Bidrag kan företrädesvis sökas till projekt och goda idéer som bygger på nytänkande, samhällsengagemang och som skapar hållbar tillväxt och utveckling i bankens verksamhetsområde.
 • Bidrag kan sökas av föreningar eller organisationer.
 • Bidrag får inte gynna enskild näringsidkare, då Stiftelsens bidrag ska vara konkurrensneutrala.
 • Stiftelsens bidrag ska i första hand ges i uppstartsfasen av ett projekt och beviljas vanligtvis endast en gång.
 • Stiftelsens bidrag beviljas inte till löpande verksamhet, såsom löner, arvoden eller driftskostnader. Vidare beviljas inte heller bidrag till renovering, byggnationer, bok-/filmprojekt eller resor, ej heller till redan påbörjade projekt.
 • Bidrag beviljas inte till politiska eller religiösa ändamål. Statlig och kommunal verksamhet har låg prioritet och bidrag lämnas ej heller till ändamål som normalt skattefinansieras.
 • Stiftelsen prioriterar tidsbegränsade projekt, där det klart framgår syfte och tydligt formulerade mål samt tidsplan för projektet (start- och slutdatum).
 • I ansökan ska finnas en utförlig kostnadskalkyl med intäkter, kostnader samt egen insats. Dessutom ska anges sökta och eventuellt beviljade bidrag från andra finansiärer.
 • Styrelsens beslut kan ej överklagas och beslut motiveras inte.
Ansökningsperiod
 • 1 januari – 31 januari
 • 1 april – 30 april
 • 1 oktober – 31 oktober.

Beslut lämnas via e-post senast en månad efter ansökningsperiodens slut.

Observera att endast ansökningar via vårt ansökningssystem behandlas. För sent inkomna ansökningar behandlas inte.

Fakta

Utbetalning av beviljat bidrag
Rekvirera medlen från oss först när de behövs för det beviljade ändamålet.
Vid rekvisition ska projektet vara fullfinansierat.
Rekvisitionsblankett
Bidraget sätts in på ett konto i Sparbanken Syd.

Om beviljat projekt inte startas
Bidrag som inte rekvireras sex månader efter beslut, betalas inte ut.

Slutredovisning
Slutredovisning ska skickas in till oss två månader efter avslutat projekt och ska omfatta en ekonomisk redovisning och en redovisning av projektets utfall.
Till slutredovisningen för bidragsmottagare

Eventuell återbetalning av utbetalda bidrag
 • Projekt som inte startats inom angiven tid.
 • Bidraget har inte använts till avsett ändamål.
 • Projektet inte har slutförts.
 • Medel som överstiger kostnaderna för projektet.
 • Om slutredovisning ej mottagits.
Behandling av personuppgifter och publicering

Då du skickar en ansökan till Sparbanken Syds stiftelse registreras dina personuppgifter i vårt online baserade ansökningssystem. Informationen du lämnar till oss behandlas i enlighet med våra riktlinjer för integritet- och sekretess. Sparbanken Syd kan komma att på sina webbplatser och annonsering i media, publicera namnen på de sökande som beviljats bidrag. Även belopp och ändamål kan komma att anges. Observera att när ansökan lämnas in, ges samtycke till att en sådan publicering får ske. Samtycke lämnas även till Stiftelsen/Sparbanken Syd att få behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs.    

Kontakt

Om du vill veta mer om Stiftelsen är du välkommen att kontakta:
Emi Persson, verkställande tjänsteman
E-post: stiftelse@sparbankensyd.se
Telefon: 0411-82 21 99