Beviljade bidrag

2018

Hästrundan Österlen, 65 000 kr
Skillinge Seriefestival, 30 000 kr
Skånes Energiting 2018, 30 000 kr

 

Utbetalning av beviljat bidrag

Rekvirera medlen från oss först när de behövs för det beviljade ändamålet.Vid rekvisition ska projektet vara fullfinansierat.
Rekvisitionsblankett
Bidraget sätts in på ett konto i Sparbanken Syd.

Om beviljat projekt inte startas
Bidrag som inte rekvireras sex månader efter beslut, betalas inte ut.

Slutredovisning
Slutredovisning ska skickas in till oss två månader efter avslutat projekt och ska omfatta en ekonomisk redovisning och en redovisning av projektets utfall. 
Till slutredovisningen för bidragsmottagare

Eventuell återbetalning av utbetalda bidrag
  • Projekt som inte startats inom angiven tid.
  • Bidraget har inte använts till avsett ändamål.
  • Projektet inte har slutförts.
  • Medel som överstiger kostnaderna för projektet.
  • Om slutredovisning ej mottagits.