Betalkontodirektivet

Sedan den 1 juni 2018 gäller i Sverige det nya regelverket om rätt till konto med grundläggande funktioner. De svenska reglerna grundar sig på ett EU-direktiv.

Rätten till ett betalkonto och där tillhörande tjänster

Konsumenter bosatta i EU har rätt till ett betalkonto och vissa tillhörande tjänster som underlättar vardagen, såsom debetkort, möjlighet att göra överföringar, autogiro samt ta ut och sätta in kontanter. De grundläggande tjänster som banken erbjuder sina befintliga kunder ska även tillhandahållas alla som önskar.

Rätten att neka öppning av ett konto

Det kan finnas situationer där banken har rätt att neka öppning av konto. En konsument som nekas öppna konton med grundläggande funktioner ska få beslutet skriftligt av banken så att kunden kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till domstol.

Penningtvättsregelverket

Penningtvättsregelverket har alltid företräde, det vill säga du som kund behöver kunna identifiera dig och banken måste förstå syftet med varför du vill öppna ett konto.

Nya informationskrav

När ett betalkonto öppnas ska banken ge dig som kund en standardiserad avgiftsredovisning. Detta träder i kraft den sista oktober 2018. Minst en gång per år kommer en standardiserad sammanställning över betalade avgifter tillhandahållas dig som kund. Första redovisningen skickas ut i början av juli 2019 och omfattar tiden 31 oktober 2018 till 30 juni 2019, andra redovisningen skickas ut efter årsskiftet för perioden 1 juli 2019 till 31 december 2019. Därefter kommer banken att göra årsvisa utskick som följer årsbeskeden.

Finansinspektionen och standardiserad avgiftsredovisning

Finansinspektionen har, med utgångspunkt i EU:s lista, beslutat om vilka tjänster som ska ingå i den svenska avgiftsinformationen som bankerna ska tillhandahålla vid öppnande av konto. Den standardiserade avgiftsredovisningen ges i samband med öppnande av konton som har tillhörande betaltjänster kopplade till sig.

En betaltjänstleverantör som tillhandahåller betalkonton enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, ska från och med den 31 oktober 2018 lämna uppgifter till Finansinspektionen, i enlighet med 6 kap. 6 §, FFFS 2018:4 om den lägsta avgift som leverantören erbjuder alla konsumenter för de tjänster som framgår av nedanstående förteckning. Uppgifterna som lämnas in kommer att ligga till grund för en webbplats för jämförelse av betaltjänstleverantörers avgifter. Webbplatsen kommer att finnas tillgänglig från och med den 31 oktober 2018.

Förteckningen har tagits fram i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU (betalkontodirektivet) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/32 och gäller från och med den 31 oktober 2018. Förteckningen kommer att ses över vart fjärde år i enlighet med artikel 3.6 betalkontodirektivet.

Version: 180426

Lyssna på Förteckning över de mest representativa betaltjänsterna (mp3-fil)

 

Term Definition
Betalning, debetkort utomlands På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto när konsumenten använder sig av ett Debetkort utomlands. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.
Betalning, giro På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro-tjänst.
Betalning, internationell överföring, icke-SEPA-betalning På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land utan att använda sig av SEPA-betalning.
Betalning, internationell överföring, SEPA-betalning På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land genom SEPA-betalning.
Betalning, giro med kuverttjänst På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro och kuverttjänst.
Betalning, Swish På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av Swish.
Betalning, till annan bank, SEK-konto På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank.
Betalning, till samma bank, SEK-konto På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank.
Kontantuttag Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto.
Kontantuttag utomlands Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto i utlandet.
Stående överföring, till konto i annan bank På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank.
Stående överföring, till konto i samma bank På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank.
Tillhandahållande av debetkort Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens konto. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.
Tillhandahållande av konto Kontohållaren tillhandahåller kontot för användning av konsumenten.