Att känna sin kund

Alla banker är enligt lag skyldiga att ställa frågor. Skälet är ”Lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism” som gäller i alla EU-länder.

Kundkännedom

Vi måste ställa några frågor

Sparbanken Syd lägger stor kraft på att bekämpa penningtvätt. I vårt dagliga arbete granskar vi återkommande avvikelser som vi hanterar och rapporterar vidare för att förhindra finansiell brottslighet. Grunden för att bekämpa penningtvätt bygger på en välfungerande ”känn-din-kund-process” (KYC) där vi ber alla våra kunder att svara på några frågor om sin ekonomi. Vi följer EU:s lagstiftning om bekämpning av penningtvätt (Anti Money Laundering, AML) och KYC.

Sms eller brev
Du kan ha fått ett sms eller brev av oss på Sparbanken Syd som vi har skickat till vissa av våra kunder. Där påminner vi om att vi behöver ha uppdaterad information om dig och att vi som bank måste ha en dokumenterad kännedom om dig som kund och dina affärer - även om vi har löpande kontakt.

Varför frågar vi dig som kund om detta?
Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär i korthet att alla banker måste ha en god kännedom om sina kunder och deras affärer så att varken kunder eller bank utnyttjas i penningtvättssyfte. Vi ställer därför ett antal frågor om dig som kund så att vi kan tillvarata dina ekonomiska intressen, samtidigt som vi tar vårt samhällsansvar.

Vad händer om du inte svarar?
Om vi inte får in den informationen vi frågar efter behöver vi vidta åtgärder. Det kan till exempel innebära att ditt konto eller banktjänster spärras. Om vi inte kan få kontakt med dig för att följa upp vår affärsrelation kan uppsägning av konto med tillhörande tjänster bli aktuellt.

Den information banken får om kunderna behandlas självfallet konfidentiellt och omfattas av banksekretess och personuppgiftslagen.

Mer information om penningtvätt
Här hittar du mer information om penningtvätt.

Svenska bankföreningen – Därför måste banken ställa frågor

Finansinspektionens hemsida

 
Åtgärder mot penningtvätt

För att förhindra att banker utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism finns särskilda regler och lagar som gäller i stort sett i hela världen.

Syftet med transaktionen
När du vill göra en inbetalning av kontanter eller annan transaktion måste du svara på frågor och visa giltig id-handling. Det kan gälla transaktioner som uppfattas som ovanliga eller som vi på banken måste förstå bakgrunden till. Vi är alltid skyldiga att fråga dig om syftet med transaktionen, var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till etc. I vissa fall kan banken även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring. Vi behandlar alltid kundinformation konfidentiellt. Banksekretessen gäller.

Du som är ny kund i banken
Vi är skyldiga att kontrollera identiteten hos dig som vill bli ny kund, till exempel när du vill öppna konto, spara i fonder eller köpa värdepapper. För att kunna utföra efterfrågade tjänster kan rådgivaren behöva ställa ytterligare frågor för att få mer kunskap om dig.

Du som redan är kund i banken
Även om du redan är kund måste du på begäran kunna visa giltig id-handling och lämna kompletterande uppgifter. Det kan till exempel gälla när du vill genomföra en transaktion eller ha en ny tjänst.

I vissa fall får inte banken utföra tjänsten
Om du inte kan visa giltig id-handling eller lämna en förklaring till varför du vill få en viss tjänst utförd, får inte vi på banken utföra den önskade tjänsten. Om lagen inte följs kan den enskilde rådgivaren bli straffad och banken drabbas av sanktioner från Finansinspektionen. Om banken misstänker penningtvätt ska det rapporteras till Finanspolisen, som är en särskild enhet inom Rikskriminalpolisen.
 

För våra företagskunder

Varför ställer vi frågor om ditt företag?
Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär i korthet att alla banker måste ha en god kunskap om sina kunder och deras affärer så att varken kunder eller bank utnyttjas i penningtvättssyfte. Vi som bank har också skyldighet att löpande följa upp att informationen vi har är aktuell. Därför ställer vi regelbundet frågor om er verksamhet och avsikten med att använda bankens tjänster.

Varför finns lagen om penningtvätt?
Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att varken kunder eller bank utnyttjas i penningtvättssyfte eller för att finansiera terrorism.

Företrädare för företag
Du som företräder ett företag måste kunna visa giltig id-handling och att du har rätt att företräda företaget. Dessutom måste banken kontrollera vem eller vilka som, själva eller tillsammans med närstående, äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande över företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur företaget kommer att utnyttja bankens tjänster.

Vem är verklig huvudman?
En verklig huvudman är en fysisk person som ytterst, direkt eller indirekt, äger eller kontrollerar en juridisk person, exempelvis ett aktiebolag eller en förening men inte enskilda firmor. En juridisk person kan ha flera verkliga huvudmän.

Vad är direkt eller indirekt kontroll?
Direkt kontroll innebär att den verkliga huvudmannen har ett direkt ägande eller kontroll i den juridiska personen. Indirekt kontroll innebär att den verkliga huvudmannen utövar kontroll över en eller flera juridiska personer som i sin tur utövar kontroll över verksamheten.

Vem är en person i politiskt utsatt ställning?
PEP (Politically Exposed Person) är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion inom en stat eller i en internationell organisation. Yrken eller positioner som innebär politisk utsatthet medför en ökad risk för att utsättas för till exempel korruption eller mutbrott. Därför behöver vi veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt ställning eller om huvudmannen har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP.