Klagomål

Vi tar ditt klagomål på allvar

Sparbanken Syd har som målsättning att alltid ta missnöjda kunders klagomål på största allvar och har en särskild policy för detta. Vi strävar efter att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

Kontakta kontoret

Det enklaste och snabbaste sättet att få rättelse om du anser att ett fel begåtts, är att vända dig till det kontor som du tycker har gjort fel. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd.

Om du inte är nöjd med kontorets svar

Skulle du inte vara nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du ska då skriva till bankens kundombudsman. Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du kontaktat i första hand.

Sparbanken Syd 
Kundombudsman
Box 252 
271 25 Ystad

eller mail info@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se 

Om du är missnöjd med bankens beslut

Skulle du efter överprövning fortfarande inte anse dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare. Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor. Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Allmänna Reklamationsnämnden 
Box174 
101 23 Stockholm 
Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå är en självständiga rådgivningsbyråer som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå 
Box 24215
104 51 Stockholm
Läs mer på Konsumenternas Bank- och finansbyrås webbplats.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Läs mer på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats.

Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad
Tel. 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@remove-this.konsumentverket.remove-this.se

 

När du köper banktjänster på distans

Med distansavtal menas avtal som ingås t.ex. via internet, via Telefonbanken eller genom svar på brevutskick/annons och där banken/bankens ombud aldrig möter dig som kund ”öga mot öga” innan avtalet ingås. Distansavtalslagen ger kunder som köper finansiella tjänster på distans ångerrätt, dvs de kan frånträda affären i förtid.

Om ångerrätt

När du vill frånträda avtalet

 • Du som kund har enligt huvudregeln rätt att utan särskild kostnad frånträda distansavtalet.
 • Ångerfristen är 14 dagar från den dag då avtalet ingicks.
 • Banken har rätt att kräva betalt för den del av den finansiella tjänsten som har tillhandahållits när ångerrätten utnyttjas.
 • Banken får kräva avtalsenlig ränta för kredit ända fram till dess att du som kund återbetalar lånebeloppet.
Undantag från ångerrätten

Ångerrätten gäller inte för distansavtal där den finansiella tjänstens eller det finansiella instrumentets pris beror på sådana svängningar på finansmarknaden som banken inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen. Därmed undantas flertalet tjänster med anknytning till följande:

 • Utländsk valuta.
 • Penningmarknadsinstrument.
 • Noterade värdepapper.
 • Andelar i fondföretag.
 • Terminskontrakt.
 • Framtida räntesäkringsavtal.
 • Ränte-, valuta- och aktieswappar.
 • Köp- och säljoptioner avseende instrument som anges ovan inklusive valuta- och ränteoptioner.
 • Ångerrätten gäller inte för enskilda tjänster/transaktioner eller motsvarande som utförs under produktavtalet.
Fler undantag

Från ångerrätten undantas dessutom kredit med panträtt i fastighet, tomträtt eller bostadsrätt, men här har du som kund istället liksom tidigare möjlighet att lösa krediten i förtid enligt konsumentkreditlagen. För andra krediter såsom blancokrediter, borgenslån, värdepapperskrediter m m gäller däremot ångerrätten.

Åberopa ångerrätt där det passar dig

Du som kund har rätt att åberopa ångerrätt i annan kanal än där avtalet/köpet utfördes. Det betyder att du kan välja mellan att gå in på ditt kontor, skicka ett meddelande via internetbanken, ringa vårt Kundcenter eller skriva ett brev till oss.

Återställande

Inom 30 dagar från det att du som kund meddelat att du vill utöva ångerrätten ska vi som bank återställa produkten/tjänsten.

Ersättning till banken

När du som kund ångrar dig har banken rätt till kompensation för sådana skäliga kostnader (utöver årsavgift/ränta) som hänför sig till tiden före det att avtalet upphör. Det kan röra sig om kostnader i samband med distansavtalets ingående, t.ex. uppläggningsavgift för en kredit, administrationsavgifter, provision eller ersättning för utlägg, t ex lagfartskostnader.