Ordlista bolån

Här är några vanliga ord som kan förekomma i samband med bostadsköp
Ord Förklaring
Amortering Det belopp du ska betala av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. För privatlån och bolån är det vanligaste att amorteringen sker en gång per månad. Rak amortering innebär återbetalning i lika stora delar vid varje tillfälle. Det innebär att månadskostnaden minskar efterhand som man betalar tillbaka på lånet och räntedelen därmed blir mindre.
Anbud Eller ”Bud” i vardagligt tal, är ett erbjudande om att ingå avtal. Anbud är i normalt affärsliv bindande för anbudsgivaren. Dock är anbud om köp eller försäljning av eget hus eller bostadsrätt inte bindande.
Bindningstid Den tid under vilken lånevillkoren (t ex räntenivån) för ett lån är oförändrade.
Boendekostnad I boendekostnaden räknar man in alla kostnader som är relaterade till bostaden, d v s lånekostnader (amortering samt ränta efter skattelindring i form av ränteavdrag), driftskostnader samt ev. avgift (om bostaden är en bostadsrätt).
Bolån Lån mot säkerhet i bostaden (fastighet eller bostadsrätt). Nya bolån får inte överstiga 85 % av bostadens marknadsvärde.
Borgensman Den som går i borgen, dvs förbinder sig att betala lånet om låntagaren själv inte kan.
Borgenär Den som har en fordran hos en annan person (gäldenär), kan t ex vara en bank eller en privatperson.
Bunden ränta Ränta som ligger fast på en viss räntenivå under viss bestämd tid ex 3 månader, 1−5 år.
Driftskostnader Kostnader för själva boendet, såsom uppvärmning, el, vatten, sotning, renhållning, försäkringar, reparationer, etc.
Fast egendom Ägodelar av jord samt vad enligt jordabalken anses höra till jorden, eller satts dit för stadigvarande bruk. Bl a byggnader och fast inredning som hör till dessa som t ex staket och träd på rot.
Fastighet Visst markområde eller markområde med befintlig bebyggelse och övriga anläggningar som enligt lag utgör fast egendom.
Fastighetsinskrivningen Inskrivningsåtgärder beslutas av Fastighetsinskrivningen som är en del av Lantmäteriet. Fastighetsinskrivningen hette fram till 2011 Inskrivningsmyndigheten (IM) och detta namn används fortfarande i folkmun.
Förfallodag Den dag då ränta och amortering ska finnas tillgängliga hos långivaren.
Gäldenär Den som står i skuld till en annan person (borgenär).
Handpenning Betalas i samband med kontraktsskrivningen. Normalt är den 10 % av köpeskillingen.
Inteckning Inskrivning hos Fastighetsinskrivningen av visst penningbelopp i fast egendom, som kan ligga till grund för panträtt i denna. Som bevis på inteckningen utfärdas pantbrev som i sin tur är den handling som pantsätts i banken.
Jordabalken Lag som reglerar frågor som rör fast egendom.
Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs färdigbyggda, får kommunal fastighetsavgift. Nybyggda bostäder 2012 och senare får hel avgiftsbefrielse i 15 år. För vanliga småhus är avgiften 0,75 % av taxeringsvärdet maximalt 8 874 kr/år (inkomståret 2022).
Köpebrev Handling som upprättas när fastighetsaffären fullföljts enligt köpekontraktet. Köpebrev utgör ett bevis på att köpeskillingen betalats. Med köpebrevet som grund söker köparen lagfart hos inskrivningsmyndigheten.
Köpeskilling Den summa som köparen betalat vid ett köp.
Lagfart Registrering av äganderätten till en fastighet. Lagfartsbevis utfärdas av inskrivningsmyndigheten. Lagfartskostnaden är för närvarande 1,5 % av köpeskillingen. Se även Stämpelskatt.
Likvidavräkning Den slutliga ekonomiska avräkningen mellan säljare och köpare.
Lånelöfte En skriftlig förbindelse där Sparbanken Syd på förhand garanterar köparen en viss bestämd maximal lånesumma.
Lös egendom Ingår normalt inte i köpet om man inte avtalat om detta. All egendom som inte enligt lag hänförs till fast egendom. T ex möbler och bilar men även ett hus på annans mark. Bostadsrätter räknas juridiskt sett också som lös egendom.
Pantbrev En fastighetsägare upplåter panträtt i fastighet genom att överlämna pantbrevet till långivaren som pant för fordran. För att registrera ett pantbrev tas en avgift, pantbrevskostnad ut av Fastighetsinskrivningen på 2 % av beloppet på pantbrevet.
Provision Ersättning som utgår till t ex fastighetsmäklare för utfört uppdrag.
Ränta Den avkastning man får på ett kapital eller, sett från låntagarens synpunkt, priset på en kredit. Räntan beräknas i viss procent av de insatta respektive utlånade beloppet.
Rörlig ränta Ränta som ändras vid förändringar i det allmänna ränteläget.
Stämpelskatt Stämpelskatt är den skatt man betalar vid köp av en fastighet eller tomträtt (lagfartskostnad), samt vid uttag av en inteckning i fastigheten.
Taxeringsvärde Det värde på en fastighet som ligger till grund för beskattningen. Basvärdet bestäms vid fastighetstaxeringen och justeras årligen.
Tomträtt Rätt att mot avgift, tomträttsavgäld, under obestämd tid utnyttja en fastighet.
Överbryggningskredit Vid försäljning kan säljaren tillfälligt få dubbel finansiering av banken under tiden som den gamla bostaden ska säljas. Lånet gäller vid kontrakt skrivet med en köpare till den gamla bostaden.