Sparbanken Syds hållbarhetsrapport 2021 är här

Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners jobbar vi varje dag med att utgå från ett hållbart perspektiv i allt vi gör. Detta ser ni prov på i vår nypublicerade hållbarhetsrapport. Vi ser fram emot att skapa ännu fler hållbara samarbeten med såväl privatpersoner, företag och verksamheter i Skåne många år framöver.

- Hållbarhetsrapporten 2021 lyfter fram en rad viktiga framsteg, planer och åtaganden som vi arbetat med under året. Vi är mycket glada över dessa, men vi är inte nöjda - ambitionen är som tidigare att ständigt förbättra oss och därigenom bidra till en alltmer hållbar framtid för kunderna, banken och vår omgivning, konstaterar Henrietta Hansson, VD för Sparbanken Syd.

- Under föregående år lyckades vi fortsätta vår omställning för att möta en ökad efterfrågan av olika typer av tjänster och vidareutvecklade mötesplatser som uppstod på grund av pandemin. Vi ser nu med tillförsikt fram emot att vi kan fokusera på att bygga vidare på och förbättra våra erbjudanden till kund, avslutar Henrietta Hansson.

Under 2021 genomförde vi flertalet initiativ för att ytterligare förbättra kundupplevelsen. Dessa initiativ har bidragit till en uppskattad förenkling för båda kunder och medarbetare. Och tack vare våra engagerade medarbetare har det genomförts många aktiviteter ur ett hållbarhetsperspektiv som bidragit till att vi tagit stora kliv mot att nå våra mål. Några av dessa kan du läsa om i vår hållbarhetsrapport.

- Hoppas att ni, liksom vi som arbetat fram rapporten, tycker att den är intressant, lättillgänglig och trevlig att läsa, avslutar Crystal Welin, hållbarhetsansvarig på Sparbanken Syd.

Du hittar Sparbanken Syds hållbarhetsrapport här

För mer information om innehållet i hållbarhetsrapporten och bankens hållbarhetsarbete på sikt, kontakta Crystal Welin på crystal.welin@sparbankensyd.se
 

Några korta fakta från vår hållbarhetsrapport

Sparbanken Syd:

 • har implementerat EU:s så kallade Disclosureförordning som trädde i kraft i mars 2021.
 • har tagit fram nya och utökade ESG-kriterier för de underlag som ligger till grund för kreditbeslut.
 • arbetade med att förbereda oss inför fler kommande regleringar på hållbarhetsområdet. Bland annat lät vi göra en förstudie om EU:s kommande taxonomiförordning.
 • släppte sin andra TFCD rapport i enlighet med Task Force on Climate Related Financial Disclosures.
 • har ett antal interna styrdokument som berör bankens hållbarhetsarbete och som uppdateras och fastställs årligen av bankens styrelse eller bankledning.
 • fick under 2021 över 110 föreningar och evenemang tillsammans 2 953 671 kr i sponsringsbidrag från Sparbanken Syds stiftelse.
 • har identifierat att de viktigaste faktorer för framgång är att ta tillvara och utveckla kompetens hos våra medarbetare och vi arbetar strukturerat för att både leva upp till de kompetenskrav som lag och regelverk kring vår bransch ställer.
 • har en hög ambition att uppnå en engagerad och inkluderande företagskultur, och arbetar strukturerat för att säkerställa att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och ha eget utrymme för att ta ansvar.
 • har 154 tillsvidareanställda, 104 kvinnor och 50 män, fördelningen bland visstidsanställda är 13 kvinnor och 7 män.
 • har en bankledning som består av fyra kvinnor och tre män, styrelseposterna innehas av två kvinnor och sex män.
 • har ett fondtorg innehållande totalt 144 fonder från 17 olika fondbolag. Av dessa 144 är i dagsläget 118 fonder klassade som artikel 8 och 9 fonder som artikel 9.
 • har på 5 år minskat vårt Co2-utsläpp med 80 ton.